زبان قرآن

آموزشی -فرهنگی-دینی

صرف فعل ماضی و مضارع (دوم راهنمایی)

جدول فعل های ماضی

صیغه

معنی

ضمیر

فعل

مفرد مذکرغائب

انجام داد

هو-ه

فَعَلَ

مثنی مذکر غائب

انجام دادند(دونفر)

هما-هما

فَعَلا

جمع مذکر غائب

انجام دادند

هم-هم

فَعَلوا

مفرد مؤنث غائب

انجام داد

ها-هي

فَعَلَت

مثنی مؤنث غائب

انجام دادند(دونفر)

هما-هما

فَعَلَتا

جمع مؤنث غائب

انجام دادند

هنَّ-هنَّ

فَعَلن

مفرد مذکر مخاطب

انجام دادی

أنتَ-کَ

فَعَلتَ

مثنی مذکر مخاطب

انجام دادید

انتما-کما

فَعَلتُما

جمع مذکر مخاطب

انجام دادند

انتم-کم

فَعَلتُم

مفرد مؤنث مخاطب

انجام دادی

انتِ-کِ

فَعَلتِ

مثنی مؤنث مخاطب

انجام دادید

انتما-کما

فَعَلتُما

جمع مؤنث مخاطب

انجام دادند

انتنَّ-کنَّ

فَعَلتُنّ

متکلم وحده

انجام دادم

أنا-ی

فَعَلتُ

متکلم مع الغیر

انجام دادیم

نحنُ-نا

فَعَلنا

 

جدول فعل های مضارع

صیغه

معنی

ضمیر

فعل

مفرد مذکر غائب

انجام می دهد

هو-ه

یَفعَلُ

مثنی مذکر غائب

انجام می دهند(دونفر)

هما-هما

یَفعَلانِ

جمع مذکرغائب

انجام می دهند

هم-هم

یَفعَلونَ

مفرد مؤنث غائب

انجام می دهد

هی-ها

تَفعَلُ

مثنی مؤنث غائب

انجام می دهند(دونفر)

هما-هما

تَفعَلانِ

جمع مؤنث غائب

انجام می دهند

هنَّ-هنَّ

یَفعَلنَ

مفرد مذکر مخاطب

انجام می دهی

انتَ-کَ

تَفعَلُ

مثنی مذکر مخاطب

انجام می دهید(دونفر)

انتما-کما

تَفعَلانِ

جمع مذکرمخاطب

انجام می دهند

انتم-کم

تَفعَلونَ

مفرد مؤنث مخاطب

انجام می دهی

انتِ-کِ

تفعَلینَ

مثنی مؤنث مخاطب

انجام می دهید(دونفر)

انتما-کما

تَفعَلانِ

جمع مؤنث مخاطب

انجام می دهند

انتنَّ-کنَّ

تَفعَلنَ

متکلم وحده

انجام می دهم

انا-ی

افعَلُ

متکلم مع الغیر

انجام می دهیم

نحن-نا

نَفعَلُ

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:53  توسط سیمین براتی  |